Chrzest

Informacje ogólne:

Cel przyjęcia
sakramentu
Głównym celem Sakramentu Chrztu jest włączenie do wspólnoty Kościoła Katolickiego - zgromadzenia wiernych, które pod przewodnictwem Papieża, dąży do zbawienia i życia wiecznego. Chrzest jest także znakiem oczyszczenia z grzechu pierworodnego. Wyraża odrodzenie we wspólnocie Kościoła oraz jest znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi.
Wymagania wstępne
 • W przypadku małych dzieci: Wymagania dotyczą rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyszłych rodziców chrzestnych. Chrztu udziela się wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli są to osoby wierzące i zobowiążą się, że dziecko będzie wychowywane w wierze Kościoła Katolickiego. Poprzez wychowanie w wierze rozumie się cały proces wzrastania w wierze od dnia narodzin aż do osiągnięcia pełnej samodzielności i dorosłości. W szczególności: doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez: przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki, a przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna), posyłanie na naukę religii, doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

  W związku z możliwością zaistnienia różnych sytuacji duszpasterskich ustala się:
  a) Nie udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów), lub wbrew ich woli.
  b) Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.
  c) Jeśli jedno z rodziców dziecka jest wierzące, a drugie nie, dziecku należy udzielić chrztu.
  d) W zetknięciu się z trudnymi lub zawikłanymi problemami z zakresu chrztu, duszpasterz, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem za owoce łaski tego sakramentu, powinien w poszczególne wypadki dokładnie wnikać, rozpatrzyć je, a następnie podjąć odpowiednią decyzję, lub w razie potrzeby zwrócić się do Ordynariusza.


  Chrzestni powinni ukończyć 15 lat. Muszą być katolikami wyznającymi swoją wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Zaleca się aby rodzice szukali chrzestnych wśród bliższej rodziny i sąsiadów. Należy przeciwstawiać się zdarzającym się zwyczajom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy jak można przypuszczać nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka.
 • W przypadku osób dorosłych: Świadoma i nieprzymuszona wola poznania tajemnic wiary w Chrystusa za pośrednictwem Kościoła Katolickiego. Chęć prowadzenia dalszego życia zgodnie z nauką Kościoła. Uczestniczenie w przygotowaniach do sakramentu Chrztu dla dorosłych.
Sposób przystępowania Indywidualny lub zorganizowany (w okresie Świąt Wielkiej Nocy lub niedzieli Chrztu Pańskiego).
 • W przypadku małych dzieci: Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Przy zgłoszeniu powinni być obecni ojciec i matka; jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, wystarczy obecność jednego z rodziców.Zgłoszenie w kancelarii przyjmuje tylko duszpasterz. Ustala on z rodzicami dokładny termin chrztu i omawia sprawy związane z ich udziałem w liturgii i z przyszłym wychowaniem dziecka.
 • W przypadku osób dorosłych: Osoba chcąca przystąpić do sakramentu Chrztu zgłasza się osobiście do Kancelarii Parafialnej. Ustala termin oraz szczegóły związane z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu.
Zasadniczo dzieci należy chrzcić podczas Mszy św. Liturgia chrztu sprawowana w myśl zasad odnowy, ze zrozumieniem dla symboliki obrzędów, ze czcią dla tekstów liturgicznych; bez pośpiechu i z zachowaniem przepisów, sama z siebie głosi i wyraża wiarę i co istotne ma moc Bożą.
Wymagane dokumenty
 • W przypadku małych dzieci: odpis metryki urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (skrócony Akt Urodzenia), dowody tożsamości rodziców. W razie potrzeby: dokument potwierdzający zawarcie Sakramentu Małżeństwa, dokumenty potwierdzające przyjęcia innych sakramentów (Chrztu, Bierzmowania, I KomuniI Św.)
 • W przypadku osób dorosłych: Dowód tożsamości
Przygotowanie
 • W przypadku małych dzieci: Jeśli wymagane: uczestnictwo w katechezie przygotowawczej dla rodziców i chrzestnych (szczegóły ustala proboszcz parafii)
 • W przypadku osób dorosłych: uczestnictwo w katechezie przygotowawczej dla neokatechumenów (szczegóły ustala proboszcz parafii, ks. opiekun)
Ostateczne warunki przystąpienia Spełnienie wymagań wstępnych, dopełnienie formalności, udział w katechezach przygotowawczych.
Uwagi Zaleca się nadawanie małym dzieciom imion świętych i błogosławionych Kościoła.


źródło tekstów: Komisja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
Msze Św.
Niedziele i święta:
7 30, 9 00, 10 30,
12 00, 16 00
Dni powszednie:
7 00, 17 00
Święta zniesione:
7 00, 10 00, 17 00
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2019, by petrus0x13 & jz
Jesteś naszym 1090543. gościem